این طریقه زن مانند حالات پیش به پشت می خوابد منتها بر خلاف دو حالت قبل که پاها دراز و یا عمد بر بدن است زانو را خم می کند یعنی یک زاویه منفرجه می سازد و عمل را صورت میدهد.

غالباً باید در این طریقه مردان یکدست را زیر سر زن گذاشته و دست دیگر را برای مالش بکار برند.


این حالت بهترین نوع نزدیکی است و طرفین در این حالت احساس کیف و لذت فراوان می کنند ( در صورتیکه نواقصی از قبیل عقیم بودن و احتلام و یا عقده های اضافی در مهبل زن نباشد )

در این طریق زن لذت زیادی می برد و اغلب زودتر از مرد انزال می کند.

 اگر اشکالی در بین نباشد در این طریق آبستن شدن قطعی است.

4- زن دست را بر روی تخت می گذارد و پاها را در روی زمین قرار میدهد بطوریکه به شکل منحنی باشد بعد مرد از زیر آلتش را در آلت زن می کند در این طریق مرد نمی تواند زنرا ببوسد و یا از زیبایی صورتش لذت ببرد به همین جهت این رویه برای طرفین چندان لذت بخش نیست.

اغلب مردانی به این طریق جماع می کنند که یا آلت کوتاه دارند و یا نمی خواهند قضیبشان به طور کامل در فرج داخل شود