نزدیکی به چند صورت انجام می گیرد نوعی از آن پهلو به پهلو و نوعی ایستاده و نوع دیگرش نشسته است که هر کدام به نحوی صورت می گیرد و ذیلاً به شرح آن مبادرت می شود.

اول خوابیده - اول آنکه زن در زیر و دیگر اینکه مرد در زیر باشد


الف - زن در زیر- در این حالت چند صورت دیده می شود.

ا - زن به پشت می خوابد و پاهایش را دراز می کند مرد بعد از مالش پستان و آلات حساسه بروی زن قرار می گیرد بطوریکه گفته شد در این حالت برای آنکه زن به سر حد انزال برسد باید مرد یکدستش را بزیر کمر او قرار داده و دست دیگرش را برای مالش نقاط حساسه بکار برد ضمناً باید یکدیگر را نوازش کنند و سعی نمایند تا با هم انزال نموده که موجب کدورت بینشان نشود.

در این حالت بهتر است بالش را زیر کمر زن قرار دهند تا دخول بهتر صورت گیرد و ضمناً طول مهبل کوتاهتر گردد.

اکثر زنانیکه به این صورت با همسرشان مقاربت می کنند آبستن می شوند.

2 -  نوع دوم اینست که زن مانند حالت قبل به پشت بخوابد منتها در این حالت زانویش را بالا می گیرد بطوریکه بر بدن عمود باشد.

در این موقع مرد بایستی به میان پای زن برود و پس از انجام عملیات مقدماتی دخول صورت گیرد.

این عمل برای مردانی مفید است که دارای آلت ضخیم و قطوری هستند زیرا در این حالت مهبل زن منبسط شده آمادگی دریافت قضیب قطور را می نماید.

در این نوع نزدیکی کمتر زنان آبستن می شوند زیرا مهبل طول حقیقی خود را حفظ کرده و قضیب تا انتها نمی رود و با دهانه رحم تماس پیدا نمی کند