نزدیکی عملی است که بوسیله آن دو جنس مخالف چون قفل و کلید به هم متصل می شوند و با این عمل هر دو طرف احساس کیف و لذت می کند.

بزرگترین لذت موقعی است که زن و مرد به هم متصل شده باشند منتهی بعضی از عوامل از قبیل احتلام و بیمیلی جنسی طرفین اشکالاتی پیش می آورد و نمی گذارد آنطور که باید لذت برند.


نزدیکی وسیله ای برای ازدیاد نسل است و ثمره شیرینی دارد.

خداوند در نهاد زن و مرد قوه ای قرار داده است که چون مغناطیس یکدیگر را جذب نمایند ، احساس لذت و میل به زندگی و فرار از تنهایی و رغبت به داشتن کودک اجزایی از این قوه هستند و در تشدید وصف آن اثر زیادی دارند مثلاً اگر احساس لذت نبود هیچگاه به این عمل دست نمی زدند و یا اگر منظور همکاری و تولید نسل و رفع شهوت نبود هیچگاه همسری اختیار نمی کردند در هر صورت نزدیکی عامل مؤثریست که زن و مرد را غرق در مکیفات روحی و جسمی می نماید و در آن لحظه زن و مرد از گفتن اسرار درونی و خواسته های نفسانی به یکدیگر خودداری نمی کنند.

در واقع با اتصال دو جانبه مثل اینکه تمام افکار و آداب و خصوصیاتشان جفت می شود.

بهترین نمونه کودکی است که محصول نزدیکی است نمونه ای از شکل و طرز رفتار و کردار طرفین است و خصوصیات هر دوی آنها به طور واضع در او دیده می شود منتها با مختصر تغییراتی که مربوط به محیط و گذشت زمان و وراثت است.